Làm cách nào để hủy hoặc sửa đổi cuộc hẹn?

Hỗ trợ khách hàng Câu hỏi thường gặp Làm cách nào để hủy hoặc sửa đổi cuộc hẹn?

Trong lịch cuộc hẹn, hãy chọn hủy bỏ hoặc sửa đổi các cuộc hẹn sắp tới của bạn để thay đổi thời gian hoặc dịch vụ mong muốn. Việc hủy và sửa đổi có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trước cuộc hẹn của bạn nhưng có thể bị tính phí, vì vậy hãy kiểm tra chính sách của thẩm mỹ viện. Nếu bạn cần thay đổi thẩm mỹ viện, hãy hủy cuộc hẹn của bạn và đặt lại ở một thẩm mỹ viện khác. Bạn phải sửa đổi và hủy cuộc hẹn trên Nail’s Map. Gọi cho thẩm mỹ viện không đảm bảo cuộc hẹn sẽ được thay đổi trên Nail’s Map.