PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ khách hàng Điều Khoản và Chính Sách PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

App Nail’s Map sử dụng thông tin của Bạn để:

Cung cấp các dịch vụ đến Bạn;

Gửi thông báo về các hoạt động, sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, giao dịch giữa Bạn và thành viên khác của sàn giao dịch App Nail’s Map.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Bạn hoặc các hoạt động giả mạo Bạn trên App Nail’s Map.

Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp cần thiết để đảm bảo quyền lợi của Bạn.

Không sử dụng thông tin cá nhân của Bạn ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại App Nail’s Map.

Các thông tin cá nhân và các thông tin nhận diện khác (nếu có) sẽ được Nail’s Map sử dụng nhằm cải tiến chất lượng, phát triển các tính năng mới của ứng dụng phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người dùng tại từng thời kỳ.

Nail’s Map sẽ cung cấp thông tin nói trên của Bạn cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền tiết lộ hoặc xâm phạm thông tin cá nhân của Bạn tại App Nail’s Map.